klauzula-informacyjna-rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Z DNIA 17.03.2020R.

Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska,

w tym serwisu internetowego www.metodaskandynawska.pl

oraz profili społecznościowych na Facebooku, Instagramie, kanale YouTube

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Nadrzędnym celem podmiotu Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska (zwanego dalej: „Metodą Skandynawską” lub „Administratorem”) świadczącego usługi nauki języków obcych, będącego właścicielem serwisu internetowego  www.metodaskandynawska.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz administratora własnych profili społecznościowych jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących:

 • ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”),
 • świadczenia usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska, NIP 6792988414, REGON 120436486, tel. 690 009 896, e-mail info@metodskandynawska.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt z Administratorem danych i UODO

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale wszelkie wątpliwości, zastrzeżenia, skargi, czy podejrzenia naruszenia przetwarzania Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować:

 • bezpośrednio do Administratora danych elektronicznie na adres info@metodskandynawska.pl do firmy Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska i/lub
 • do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych elektronicznie na adres kancelaria@uodo.gov.pl lub listownie na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Źródło pozyskanych danych

Państwa dane osobowe pozyskiwane są na dwa sposoby:

 • jako informacje podawane bezpośrednio przez Państwa, w tym informacje przekazywane podczas korzystania z usług nauki języków obcych, korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, odwiedzania (w tym lajkowania, komentowania itp.) profili społecznościowych Metody Skandynawskiej, wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych,
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w szczególności dotyczące: sposobu korzystania z usług, używanego protokołu internetowego, adresu IP, danych o działaniu urządzenia
  z którego Państwo korzystacie, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL, plików „cookies”.
 1. Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usług
 • Nauki języków obcych

Aby móc świadczyć dla Państwa usługi nauki języków obcych, Metoda Skandynawska zbiera od Państwa i przetwarza dane osobowe zwykłe: dane podstawowe (np. imię, nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, ID Skype);

 • drogą elektroniczną

Aby móc świadczyć dla Państwa usługi drogą elektroniczną, takie jak np. prezentowanie informacji oraz informacji handlowej, usługi komunikacji internetowej np. poprzez formularz kontaktowy, wspomaganie obecności Metody Skandynawskiej w sieci elektronicznej, udostępnianie obrazów, Metoda Skandynawska zbiera od Państwa i przetwarza dane osobowe zwykłe: dane podstawowe (np. imię, nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane identyfikacyjne (np. IP urządzenia), inne dane pochodzące z plików „cookies”.

Podanie przez Państwa danych wymienionych w pkt 1) i 2) jest dobrowolne, jednak ich niewskazanie może uniemożliwić osiągnięcie celu ich przetwarzania i/lub realizację usługi.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Metoda Skandynawska przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • spełnienia ciążących na Metodzie Skandynawskiej obowiązków wynikających z przepisów prawa ( 6 ust. 1 lit. c) RODO), a dotyczących w szczególności:
 1. przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 2. zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Metody Skandynawskiej ( 6 ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:
 1. prowadzenie bezpośredniego marketingu usług świadczonych przez Metodę Skandynawską, w tym kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez e-mail i/lub telefon,
 2. monitorowanie Państwa aktywności, wynikającej ze stosowanej przez Metodę Skandynawską Polityki plików „cookies”,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które są świadczone przez Metodę Skandynawską w ramach zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wewnętrznych zasad Serwisu oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Serwisie,
 4. przeprowadzanie ankiet satysfakcji, pod kątem np. Państwa zadowolenia z rezultatów nauki języków obcych
  w oparciu o zawartą umowę,
 5. przeprowadzanie ankiet oraz analiz Serwisu, pod kątem np. funkcjonowania, możliwych obszarów poprawy działania, czy określenia potrzeb odwiedzających,
 6. obsługa Państwa próśb, sugestii przekazywanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub w oparciu o formularz kontaktowy, gdy nie są one związane z wykonaniem zawartej pomiędzy Metodą Skandynawską
  a Państwem umowy,
 7. prowadzenie analiz statystycznych, w tym otrzymywanie „Statystyk strony” Funpage’a Metody Skandynawskiej, prowadzonych przez Facebook w celu dostarczania Metodzie Skandynawskiej informacji na temat zasięgu
  i współczynników interakcji na stronie,
 8. przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych.
 9. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

Podając dane osobowe Metodzie Skandynawskiej macie Państwo prawo – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów -  do:

 • uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • otrzymania informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych,
 • sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania),
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Metody Skandynawskiej (art. 6, ust. 1 lit. f) RODO),
 • przeniesienia danych jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy i otrzymania od Metody Skandynawskiej dostarczonych jej wcześniej danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie w celu przekazania innemu administratorowi danych (przeniesienie danych na rzecz innego podmiotu),
 • wycofania w dowolnym momencie zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a) RODO),
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania tych danych, które są przetwarzane w związku z gromadzeniem danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych (pliki „cookies”); w tym celu musicie Państwo dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.
 1. Profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

Metoda Skandynawska w ramach świadczenia usług nauki języków obcych oraz w ramach Serwisu może dokonywać profilowania,
tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa w celu wnioskowania o Państwa cechach.

 • Profilowanie w ramach świadczenia usług nauki języków obcych jest stosowane w przypadku gdy jest niezbędne do wykonania na Państwa rzecz niektórych usług związanych z nauką języków obcych.

Profilowanie w Serwisie oraz w mediach społecznościowych jest stosowane w przypadku gdy jest niezbędne do wykonania na Państwa rzecz niektórych usług oraz w celu zwiększenia Państwa wygody przy korzystaniu z Serwisu
i poprawy jakości oferowanych usług.

Metoda Skandynawska nie podejmuje jednak wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na zakres Państwa praw i obowiązków. Każda taka decyzja może być podjęta wyłącznie przez właściciela lub pracownika Metody Skandynawskiej po szczegółowej analizie wszystkich informacji i argumentów mogących mieć znaczenie dla jej podjęcia.

 1. Media Społecznościowe
 • Facebook/Instagram

Metoda Skandynawska prowadzi oficjalną stronę fanów na Facebooku Scandinavian Method: FUN WAY to LEARN English from TV oraz na Instagramie metodaskandynawska.uczyjezyka. Technicznym dostawcą strony/profilu jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone, korzystający z narzędzia „Statystyki strony”, aby dostarczyć Metodzie Skandynawskiej informacji na temat zasięgu oraz współczynników interakcji na stronie fanów. Szczegółowe informacje na temat funkcji „Statystyki strony” znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Metoda Skandynawska ponosi wspólną odpowiedzialność wraz z Facebookiem za zwartość swoich stron/profili na Facebooku/Instagramie.  Zgodnie z art. 26 RODO, między Metodą Skandynawską a Facebookiem zawarte zostało porozumienie zwane „wspólnym kontrolowaniem”, a szczegóły tego porozumienia dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Przedmiotowe porozumienie jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. (C-210/16).

Państwa dane są przetwarzane przez narzędzie „Statystyki strony” nawet jeżeli nie posiadacie Państwo profilu na Facebooku/Instagramie. Dane są zbierane już w momencie odwiedzenia strony/profilu Metody Skandynawskiej oraz w związku z Państwa reakcją np. polubieniem strony/posta, czy pozostawienia przez Państwa komentarza. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w oparciu o przedmiotowe narzędzie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a organem odpowiedzialnym i nadzorującym Państwa skargi odnoszące się do strony/profilu Metody Skandynawskiej, zgodnie z przywołanym powyżej porozumieniem, jest irlandzka Komisja Ochrony Danych.

 • Kanał na YouTube

Metoda Skandynawska prowadzi kanał na YouTube pod nazwą METODA SKANDYNAWSKA: ANGIELSKI z SERIALI & FILMÓW na którym zamieszczane są filmy dotyczące nauki języków obcych Metodą Skandynawską. Podczas oglądania filmów Metody Skandynawskiej, YouTube, a tym samym Google przetwarza Państwa dane niezależnie od tego, czy jesteście Państwo zalogowanymi użytkownikami YouTube/Google, czy nie macie Państwo konta.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profil użytkownika i wykorzystuje go do celów reklamowanych, badań rynkowych i przyjaznej dla użytkownika konfiguracji swojej strony internetowej. Dokonywana w ten sposób analiza/ocena użytkowników (zarówno zalogowanych, jak i niezalogowanych) i podejmowanych przez nich na stronie YouTube działań ma na celu m.in. personalizowanie przez YouTube reklam opartych na potrzebach użytkowników. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez YouTube znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych, w którym zawarte są również informacje na temat Państwa praw i ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google przetwarza również Państwa dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Metoda Skandynawska nie ma żadnego wpływu na cel, zakres i sposób przetwarzania przez Google/YouTube danych osobowych użytkowników oglądających zmieszczone przez nią filmy.

 1. Udostępnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim
 • Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi nauki języków obcych, Metoda Skandynawska może powierzyć lub za Państwa zgodą udostępnić innym podmiotom trzecim w celu realizacji zawartych umów lub wywiązania się z obowiązków nakładanych na nią przez inne przepisy prawa (np. przepisy księgowo-podatkowe),
 • Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych Metoda Skandynawska może powierzyć lub za Państwa zgodą udostępnić innym podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną na Państwa rzecz, np. dostawcom usług internetowych, firmom telekomunikacyjnym itp.

Metoda Skandynawska nie przekazuje danych osobowych poza granice kraju, poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Metodę Skandynawską przez okres trwania zawartych między Państwem a Metodą Skandynawską  umów, w tym umowy o świadczenie usługi nauki języków obcych  i/lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również po ich zakończeniu w następujących celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana.

POBIERZ NASZĄ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO:

POBIERZ

Strona korzysta z plików "cookies" w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików "cookies". Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików "cookies" w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Akceptuję