Regulamin strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 20.05.2020R.

SERWISU WWW.METODASKANDYNAWSKA.PL
oraz profili społecznościowych na Facebooku, Instagramie, kanale YouTube

§ 1. Postanowienia ogólne
[paragraf wyjaśnia znaczenie pojęć użytych w Regulaminie oraz wskazuje przez kogo Regulamin został wydany, w jakim celu oraz gdzie i na jakich zasadach jest udostępniany]
1. Poniższym pojęciom pisanym z wielkiej litery, użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1) Metoda Skandynawska – administrator Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz osób odwiedzających stronę Serwisu: Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska, NIP 6792988414, REGON 120436486, tel. 690 009 896, e-mail info@metodskandynawska.pl,
2) Media Społecznościowe – nazwa wspólna dla prowadzonych przez Metodę Skandynawską:
a) profili społecznościowych zlokalizowanych na Facebooku pod nazwą Scandinavian Method: FUN WAY to LEARN English from TV, na Instagramie pod nazwą metodaskandynawska.uczyjezyka oraz
b) kanału YouTube zlokalizowanego w serwisie YouTube pod nazwą METODA SKANDYNAWSKA: ANGIELSKI z SERIALI & FILMÓW,
za pośrednictwem których Metoda Skandynawska świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu,
3) Gość – osoba fizyczna, która odwiedza i przegląda zawartość Serwisu oraz Mediów Społecznościowych,
4) Oferta – opis usług świadczonych przez Metodę Skandynawską w ramach prowadzonej działalności, służący ich promowaniu,
5) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Metodę Skandynawską,
6) Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.metodaskandynawska.pl, za pośrednictwem której Metoda Skandynawska świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu,
7) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Metodę Skandynawską na rzecz Gości, polegająca na przesyłaniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie wskazanego podmiotu, bez jednoczesnej obecności fizycznej stron w celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Regulamin został wydany przez Metodę Skandynawską, która na jego podstawie świadczy Usługi.

3. Regulamin określa zasady świadczenia Usług, funkcjonowania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, w tym w szczególności:
1) warunki, na jakich Metoda Skandynawska udostępnia Serwis oraz Media Społecznościowe do korzystania (w tym zawarte w nich treści) oraz świadczy przy ich pomocy Usługi,
2) zasady korzystania z zasobów Serwisu oraz Mediów Społecznościowych.

4. Regulamin jest udostępniany przez Metodę Skandynawską nieodpłatnie wszystkim osobom odwiedzającym Serwis oraz Media Społecznościowe i korzystającym z Usług dostępnych za ich pośrednictwem w każdym czasie. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pośrednictwem sieci Internet.

5. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych funkcjonalności Serwisu, Mediów Społecznościowych oraz Usług świadczonych przez Metodę Skandynawską, które wyraźnie zostały uregulowane odrębnymi regulaminami lub umowami, takimi jak np. regulamin Facebooka/ Instagrama, czy YouTuba.

 

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu i Mediów Społecznościowych oraz świadczenia Usług
[paragraf wskazuje kto może korzystać z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Mediów Społecznościowych oraz jakie warunki techniczne należy spełnić, aby móc korzystać w pełni z funkcjonalności Serwisu i Mediów Społecznościowych)
1. Gośćmi Serwisu oraz Mediów Społecznościowych mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat oraz osoby poniżej 16 roku życia, z zastrzeżeniem, iż jeżeli korzystanie z Serwisu lub Mediów Społecznościowych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. W przypadku Gości Serwisu Metoda Skandynawska zastrzega, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, jako administrator danych osobowych, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
W przypadku Gości Mediów Społecznościowych weryfikacja wieku Gościa, a tym samym wyrażenia ewentualnej zgody na korzystanie z zasobów serwisów Facebook/Instagram, czy YouTube przez osobę poniżej 16 roku życia odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te serwisy.

2. Podczas korzystania z Serwisu, zwłaszcza podczas korzystania z formularza kontaktowego, oraz podczas korzystania z Mediów Społecznościowych, w tym udostępnianych przez nie komunikatorów internetowych, każdy Gość jest zobowiązany do podawania wymaganych i prawdziwych danych. Osoba odwiedzająca Serwis i/lub Media Społecznościowe jest odpowiedzialna za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Gość podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu względem Metody Skandynawskiej.

3. W celu korzystania z Serwisu i/lub Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
1) posiadać dostęp do sieci Internet,
2) korzystać z przeglądarki internetowej (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, zaktualizowanej do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,
3) posiadać urządzenie, którego parametry techniczne pozwalają na obsługę wyżej wymienionych przeglądarek internetowych,
4) posiadać aktywne konto poczty e-mail lub aktywny numer telefonu kontaktowego, w przypadku korzystania przez Gościa z formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie,
5) posiadać aktywne konto poczty e-mail w przypadku chęci prowadzenia przez Gościa korespondencji mailowej z Metodą Skandynawską,
6) w przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego, antyspamowego lub zapory sieciowej (oprogramowanie typu firewall), które ze względu na swoje ustawienia blokują dostęp do niektórych serwisów internetowych w tym do Serwisu albo uniemożliwiają korzystanie z określonych funkcji – konieczna jest odpowiednia konfiguracja oprogramowania, w szczególności poprzez dodanie adresu Serwisu do adresów zaufanych i
7) spełniać warunki techniczne określone przez serwisy Facebook, Instagram, YouTube, a dostępne bezpośrednio na stronach wymienionych serwisów oraz posiadać aktywne konto w tych serwisach, w przypadku chęci tzw. lajkowania, komentowania, udostępniania czy subskrybowania przez Gościa profili społecznościowych i udostępnianych treści, w tym obrazów i filmów video Metody Skandynawskiej,
8) w przypadku korzystania przez Gościa z komunikatorów internetowych Skype, Messanger, WhatsApp Gość powinien spełniać warunki techniczne określone dla tych aplikacji przez ich producentów lub dystrybutorów, a dostępne dla użytkownika w momencie ich instalowania na urządzeniach je obsługujących lub dostępne na stronach internetowych, dedykowanych wymienionym aplikacjom.
W celu sprawnego komunikowania się z Metodą Skandynawską za pośrednictwem wymienionych komunikatorów, Gość powinien:
a) posiadać najnowszą wersję jednej z wymienionych aplikacji zainstalowaną na urządzeniu, a w przypadku korzystania z komunikatorów za pośrednictwem strony internetowej – najnowszą wersję przeglądarki,
b) mieć zarejestrowane konto,
c) w przypadku połączeń audio/video mieć wbudowaną kamerkę internetową, głośniki oraz mikrofon lub posiadać zewnętrzne urządzenia kompatybilne z urządzeniem Gościa, a także skonfigurować je w sposób umożliwiający przesyłanie i odbieranie obrazu i/lub dźwięku) oraz wyrazić zgodę na dostęp do obrazu i dźwięku z kamery internetowej oraz mikrofonu,.

4. Metoda Skandynawska dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu narzędzi innych niż wymienione w ust. 3.

5. Metoda Skandynawska nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania w całości lub części z Mediów Społecznościowych oraz komunikatorów internetowych przez Gościa, w przypadku niespełniania przez niego warunków technicznych określonych przez serwisy Facebook/Instagram, YouTube oraz aplikacje Skype, Messanger, WhatsAppktóre Gość może znaleźć bezpośrednio na stronach wymienionych serwisów oraz aplikacji.

§ 3. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną
[paragraf wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach niniejszego Regulaminu oraz jaki jest ich zakres]

1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, Metoda Skandynawska:
1) udostępniania Gościom Serwis, w ramach którego Gość jest uprawniony do:
a) przeglądania treści Serwisu,
b) wyszukiwania i przeglądania w Serwisie Ofert Metody Skandynawskiej,
c) kontaktu za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego,
d) zapisania się do Newslettera,
2) udostępnia Gościom Serwisu adres e-mail służący wymianie korespondencji (z inicjatywy Gościa) pomiędzy Gościem a Metodą Skandynawską,
3) udostępnia Gościom prowadzone przez siebie profile społecznościowe w Mediach Społecznościowych, w ramach których Gość jest uprawniony do:
a) przeglądania treści profili,
b) wyszukiwania i przeglądania na profilach Ofert Metody Skandynawskiej,
c) kontaktu za pośrednictwem udostępnionych przez Media Społecznościowe komunikatory internetowe,
d) komentowania, lajkowania i udostępniania treści (w tym obrazów oraz filmów video) zamieszczonych na profilach,
4) udostępnia Gościom prowadzony przez siebie kanał YouTube, w ramach którego Gość jest uprawniony do oglądania materiałów video, jak i obrazów, lajkowania, komentowania oraz subskrybowania,
5) daje Gościom możliwość kontaktu w formie chatu lub połączenia video w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komunikatora Skype, Messanger, WhatsApp.

2. Realizacja usługi polegającej na możliwości wymiany korespondencji pomiędzy Gościem a Metodą Skandynawską odbywa się wg następujących zasad:
1) Dla korespondencji prowadzonej w oparciu o formularz kontaktowy:
a) Po prawidłowym wypełnieniu formularza kontaktowego, czyli wskazaniu wszystkich wymaganych danych
i przesłaniu wiadomości za jego pośrednictwem do Metody Skandynawskiej, na podany w formularzu adres e-mail Gościa wysyłana jest wiadomość potwierdzająca przesłanie wiadomości do Metody Skandynawskiej oraz zawierająca wymagane prawem informacje np. klauzulę informacyjną lub link do strony Serwisu, zawierającej stosowne informacje,
b) Odpowiedź na przesłaną wiadomość, Gość uzyskuje w terminie 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia przesłania wiadomości do Metody Skandynawskiej,
c) Po upływie wskazanego powyżej terminu, jeżeli Gość nie otrzyma odpowiedzi na przesłaną przez niego wiadomość, należy zweryfikować folder SPAM/Śmieci w skrzynce odbiorczej Gościa. Jeżeli we wskazanym folderze Gość nie odnajdzie wiadomości e-mail, powinien skontaktować się z Metodą Skandynawską za pomocą innej, dostępnej formy kontaktu np. elektronicznie (mailowo) korzystając z udostępnionego na stronach Serwisu adresu e-mail lub telefonicznie dzwoniąc na wskazany na stronach Serwisu numeru telefonu,
2) Dla korespondencji prowadzonej za pośrednictwem komunikatorów internetowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, w ramach których Metoda Skandynawska prowadzi swoje profile społecznościowe:
a) przesłanie wiadomości za pośrednictwem komunikatora internetowego odbywa się w oparciu o aplikacje: Messenger, Whatsapp, Skype i zgodnie z niezależnymi od niniejszego Regulaminu zasadami i regulaminami obowiązującymi w ramach przedmiotowych aplikacji ,
b) Odpowiedź na przesłaną wiadomość, Gość uzyskuje w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu wysłania wiadomości do Metody Skandynawskiej,
3) Dla korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej:
a) wiadomość e-mail należy przesłać na udostępniony w Serwisie adres e-mail,
b) Odpowiedź na przesłaną wiadomość, Gość uzyskuje w terminie 48 godzin od momentu odebrania wiadomości przez Metodę Skandynawską,
c) Po upływie wskazanego powyżej terminu, jeżeli Gość nie otrzyma odpowiedzi na przesłaną przez niego wiadomość, należy zweryfikować folder SPAM/Śmieci w skrzynce odbiorczej Gościa. Jeżeli we wskazanym folderze Gość nie odnajdzie wiadomości e-mail, powinien skontaktować się z Metodą Skandynawską za pomocą innej, dostępnej formy kontaktu np. telefonicznie dzwoniąc na wskazany na stronach Serwisu numeru telefonu,
4) Dostęp do korespondencji wymienianej pomiędzy Gościem a Metodą Skandynawską – bez względu na wybraną przez Gościa formę kontaktu - posiada Metoda Skandynawska oraz upoważnione przez nią osoby, jak również inne podmioty biorące udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz Gościa, np. dostawcy usług internetowych, firmy telekomunikacyjne itp. na podstawie zawartych pomiędzy Metodą Skandynawską a tymi podmiotami, umów powierzenia.
W przypadku korespondencji wymienianej za pośrednictwem komunikatorów internetowych (Messenger, WhatsApp, Skype) dostęp do treści, w ramach obowiązujących dla tych aplikacji regulaminów, mogą mieć również podmioty udostępniające wskazane narzędzia. Przedmiotowe działanie jest podejmowane przez te podmioty, niezależnie od Metody Skandynawskiej i niniejszego Regulaminu.

3. Na podstawie Regulaminu Metoda Skandynawska świadczy Usługi sprowadzające się do umożliwienia Gościom:
1) dostępu do Serwisu lub do korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu
2) dostępu do adresu e-mail w celu nawiązywania kontaktu mailowego z Metodą Skandynawską,
3) dostępu do Mediów Społecznościowych lub do korzystania z określonych funkcjonalności tych mediów, w tym do korzystania z komunikatorów internetowych,
4) dostępu do kanału YouTube lub do korzystania z określonych funkcjonalności kanału,
na zasadach wskazanych w Regulaminie. Metoda Skandynawska nie świadczy jednak usług, które są realizowane na rzecz Gości w związku z dostępem do Serwisu przez inne podmioty oraz zastrzega, iż dostęp do Mediów Społecznościowych jest regulowany odrębnym regulaminami, z którymi Gość powinien się zapoznać przed odwiedzeniem profili zlokalizowanych na Facebooku, Instagramie oraz przed odwiedzeniem kanału na YouTube.

§ 4. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
[paragraf wskazuje w jaki sposób i w jakim momencie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w wyniku jakich działań może dojść do jej rozwiązania]

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu zostaje zawarta na okres korzystania z Usług, z chwilą:
1) rozpoczęcia korzystania przez Gościa z Serwisu,
2) odwiedzenia przez Gościa Mediów Społecznościowych, w tym podjęcie przez Gościa kontaktu z Metodą Skandynawską za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
3) odwiedzenia przez Gościa kanału YouTube Metody Skandynawskiej,
4) podjęcia przez Gościa kontaktu z Metodą Skandynawską za pośrednictwem poczty e-mail,

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Gościa Serwisu, opuszczenia przez Gościa Mediów Społecznościowych, uzyskania przez Gościa odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem poczty
e-mail, zakończenia rozmowy chat lub video w aplikacji Skype lub innego komunikatora internetowego, z wyłączeniem:
1) Usług, dla których opuszczenie Serwisu nie wiąże się z zakończeniem ich świadczenia np. udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Gościa za pośrednictwem formularza kontaktowego,
2) Usług, dla których opuszczenie Mediów Społecznościowych nie wiąże się z zakończeniem ich świadczenia np. udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez Gościa za pośrednictwem komunikatora internetowego,
3) zobowiązań Metody Skandynawskiej wynikających z przepisów prawa, a odnoszących się do przetwarzania danych osobowych,
4) podjęcia decyzji przez Metodę Skandynawską o zaprzestaniu świadczenia wybranych Usług na rzecz danego Gościa np. podjęcie decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usług na rzecz danego Gościa może wynikać z nieudzielenia odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli pytania te nie są związane z działalnością Metody Skandynawskiej lub noszą znamiona spamu.

3. Decyzja Metody Skandynawskiej o zaprzestaniu świadczenia Usług na rzecz Gościa może również wynikać z:
1) naruszeń postanowień Regulaminu, w szczególności z powodu niezgodności z prawdą podanych danych i złożonych oświadczeń np. dotyczących wyrażenia zgody przez osobę poniżej 16 roku życia na przetwarzanie jej danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego,
2) zaprzestania świadczenia Usług przez Metodę Skandynawską w całości lub w części.

§ 5. Podstawowe prawa i obowiązki Metody Skandynawskiej oraz Gości
[paragraf opisuje jakie prawa przysługują Metodzie Skandynawskiej oraz Gościom w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz jakie wynikają z niej zobowiązania dla każdej ze stron]

I. Prawa i obowiązki Metody Skandynawskiej

1. Metoda Skandynawska zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Gości.

2. Metoda Skandynawska dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych były dostępne nieprzerwanie.

3. Metoda Skandynawska nie ponosi odpowiedzialności:
1) za zachowania Gości w ramach Serwisu oraz w ramach Mediów Społecznościowych,
2) za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, naruszające postanowienia Regulaminu,
3) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, powstałe w wyniku:
a) działania osób trzecich lub siły wyższej,
b) będące następstwem korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem,
c) wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,
d) awarii sieci energetycznej,
e) niemożności korzystania z Serwisu spowodowanej w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania osoby korzystającej z Serwisu,
4) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Mediów Społecznościowych oraz aplikacji Skype, w tym również za brak dostępu do nich, będących wynikiem nieprawidłowego działania serwisów Facebook/Instagram, YouTube oraz aplikacji Skype,
5) za prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych przez Gości w ramach Serwisu, Mediów Społecznościowych oraz aplikacji Skype.

4. Metoda Skandynawska zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu, w tym modernizacją lub przebudową profili społecznościowych w ramach Mediów Społecznościowych albo z pracami konserwacyjnymi. Metoda Skandynawska dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług odbywały się w godzinach nocnych, nie były uciążliwe dla osób korzystających z Serwisu, czy odwiedzających Media Społecznościowe, a także by były one wcześniej informowane o planowanych pracach serwisowych.

II. Prawa i obowiązki Gości

1. Wszelkie działania w ramach Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych Metody Skandynawskiej podejmowane przez Gości powinny być zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującymi przepisami prawa. Osoby odwiedzające Serwis oraz Media Społecznościowe zobowiązane są do powstrzymania się od działań, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych lub mogłyby szkodzić innym Gościom.
2. Osoby odwiedzające Serwis oraz Media Społecznościowe ponoszą pełną odpowiedzialność za podejmowane działania i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych i mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Metody Skandynawskiej lub innych Gości.

3. Każdy Gość oświadcza, iż zapoznał się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Gość jest zobowiązany do powstrzymania się od dalszego korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej.

4. Goście akceptują konieczność podania danych niezbędnych przy korzystaniu z Usług, zwłaszcza związanych z przesyłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, w szczególności aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu.

5. Goście korzystający z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
1) korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych w sposób sprzeczny z Regulaminem,
2) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz Mediów Społecznościowych,
3) od korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych w sposób uciążliwy dla innych Gości,
4) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Metody Skandynawskiej.

§ 6. Ochrona praw własności intelektualnej w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych
[paragraf wskazuje jakiej ochronie podlegają zamieszczone w Serwisie oraz Mediach Społecznościowych treści, udostępnione funkcjonalności oraz jakie działania z ich wykorzystaniem są zabronione]

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów oraz inne informacje, dostępne na stronie Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych stanowią przedmiot praw Metody Skandynawskiej. Rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, klasyfikacje, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Metody Skandynawskiej lub osób trzecich. Wymienione powyżej elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Gości z materiałów wskazanych w drugim zdaniu ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
1) modyfikowanie lub zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części,
2) umieszczanie odesłań do Serwisu oraz Mediów Społecznościowych w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów,
3) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,
4) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu oraz Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej.

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu oraz Mediów Społecznościowych materiałów każdorazowo wymaga zgody Metody Skandynawskiej i nie może naruszać:
1) postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa,
2) interesów Metody Skandynawskiej.

§ 7. Bezpieczeństwo, prywatność i poufność w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych
[paragraf opisuje w jaki sposób gwarantowane jest bezpieczeństwo Gości w Serwisie oraz Mediach Społecznościowych, a także jakiej ochronie podlegają dane zbierane w ramach Serwisu oraz w ramach Mediów Społecznościowych]

I. Bezpieczeństwo w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych

1. Nadrzędnym celem Metody Skandynawskiej, jako administratora danych osobowych osób odwiedzających Serwis oraz Media Społecznościowe, jest zapewnienie wszystkim Gościom Serwisu oraz Mediów Społecznościowych ochrony prywatności oraz danych i dokumentów wykorzystywanych w trakcie korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego. Metoda Skandynawska dokłada wszelkich starań, aby chronić Gości przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych użytkowanych za pośrednictwem lub przy udziale Serwisu oraz Mediów Społecznościowych.

2. W celu ochrony danych Gości w Serwisie:
1) przy świadczeniu Usług, Metoda Skandynawska stosuje szyfrowanie SSL, oraz zapory sieciowe (firewall),
2) dane na serwerach Serwisu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup),
3) dane przechowywane w Serwisie są chronione programem antywirusowym, który skanuje zapisywane dane pod kątem obecności wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest regularnie aktualizowana,
4) Metoda Skandynawska kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych,
5) dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom i kontrahentom Metody Skandynawskiej, w zakresie niezbędnym do przetwarzania ich na potrzeby Metody Skandynawskiej lub w związku ze świadczeniem usług. Ponadto na mocy umowy podmioty te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne.

3. W celu ochrony danych Gości odwiedzających profil Metody Skandynawskiej na Facebooku/Instagramie Metoda Skandynawska, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawarła z Facebookiem porozumienie zwane „wspólnym kontrolowaniem”. Szczegóły tego porozumienia dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Przedmiotowe porozumienie jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. (C-210/16).

Zabezpieczenia techniczne danych Gości odwiedzających profil Metody Skandynawskiej na Facebooku oraz Instagramie stosowane przez Facebook, zostały określone odpowiednio na stronach Facebooka oraz Instagrama.

4. W przypadku ochrony danych Gości odwiedzających kanał Metody Skandynawskiej na YouTube, Metoda Skandynawska nie podejmuje działań ochronnych, ponieważ nie ma żadnego wpływu na cel, zakres i sposób przetwarzania przez Google/YouTube danych użytkowników oglądających zamieszczone przez nią filmy.
Zabezpieczenia techniczne danych Gości odwiedzających kanał Metody Skandynawskiej na YouTube, stosowane przez Google/YouTube, zostały określone na stronach Google.

II. Prywatność i poufność w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych

1. Dane osobowe podane przez Gości w miejscach do tego przeznaczonych są przetwarzane przez Metodę Skandynawską zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronach Serwisu. Metoda Skandynawska zbiera również dane Gości odwiedzających Serwis za pośrednictwem plików „cookies”, m.in. w celu gromadzenia danych statystycznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce plików „cookies” dostępnej na stronach Serwisu. Facebook natomiast, korzysta z narzędzia „Statystyki strony”, aby dostarczyć Metodzie Skandynawskiej informacji na temat zasięgu oraz współczynników interakcji na stronie fanów. Szczegółowe informacje na temat funkcji „Statystyki strony” znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

2. Metoda Skandynawska zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Gości w ramach narzędzi udostępnionych przez Serwis np. formularz kontaktowy czy Media Społecznościowe np. komunikator internetowy, w szczególności jeżeli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu.

§ 8. Kontakt, tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
[paragraf określa możliwe drogi wzajemnego kontaktu pomiędzy Metodą Skandynawską a Gośćmi oraz określa w jaki sposób i kiedy Gość może zgłosić zastrzeżenia dot. funkcjonowania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, a także reklamacje odnoszące się do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Metodę Skandynawską]

I. Kontakt

1. Kontakt z Metodą Skandynawską w sprawie Usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu może nastąpić w formie:
1) Pisemnej do: Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska,
2) elektronicznej na adres email: info@metodskandynawska.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.metodaskandynawska.pl .

2. Metoda Skandynawska może kontaktować się z Gościem, w formie:
1) elektronicznej na wskazany przez Gościa adres email lub za pośrednictwem komunikatora internetowego,
2) telefonicznej na wskazany przez Gościa numer telefonu,
pod warunkiem wskazania tych danych kontaktowych przez Gościa za pośrednictwem wiadomości e-mail, funkcjonalności formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, funkcjonalności komunikatora internetowego lub telefonicznie.

II. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Metoda Skandynawska dokłada wszelkich starań w celu należytego świadczenia Usług drogą elektroniczną, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych (w zakresie w jakim jest to zależne od Metody Skandynawskiej), a także udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ich funkcjonowaniem.

2. Jeżeli zdaniem Gościa Usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Serwis oraz Media Społecznościowe lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają oni prawo do złożenia zastrzeżenia/reklamacji w sposób określony poniżej:
1) reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w pkt I. ust. 1. powyżej,
2) reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Gość ma również prawo do zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu, Mediów Społecznościowych lub Metody Skandynawskiej oraz dostępnych treści, czy narzędzi. Przedmiotowe zgłoszenie powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną i w zależności od wybranej formy kontaktu powinno zostać przesłane na adresy wskazane w pkt I ust. 1 powyżej.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Metodę Skandynawską pisemnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu osobie składającej reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

5. Gość ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Metodę Skandynawską w ramach reklamacji (odwołanie). Wówczas postanowienia § 8, punkt II, ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

6. Metoda Skandynawska zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Metody Skandynawskiej nie będą rozpatrywane.

7. Metoda Skandynawska zastrzega, że reklamacje odnoszące się do technicznych aspektów funkcjonowania Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej, Gość powinien kierować bezpośrednio do podmiotów odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie, tj. w przypadku profili społecznościowych na Facebooku oraz Instagrmie do Facebooka, a w przypadku kanału YouTube do Google.
§ 9. Postanowienia końcowe
[paragraf opisuje tryb wprowadzania zmian do już obowiązującego Regulaminu oraz określa prawo właściwe dla Regulaminu i wynikających z niego umów o świadczenie usług drogą elektroniczną]
I. Zmiany regulaminu

1. Metoda Skandynawska zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany zasad funkcjonowania serwisów Facebook/Instagram, YouTube lub zmiany przepisów prawa.

2. Aktualny Regulamin będzie zawsze dostępny na stronie internetowej Serwisu, a korzystanie przez Gościa z Serwisu oraz odwiedzanie Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej będzie jednoznaczne z akceptacją jego treści.

II. Obowiązywanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin i wynikające z niego zapisy są obowiązujące w odniesieniu do Serwisu oraz Mediów Społecznościowych (w tym komunikatorów internetowych) Metody Skandynawskiej oraz w odniesieniu do korespondencji mailowej prowadzonej pomiędzy Gościem a Metodą Skandynawską (z inicjatywy Gościa) bez wykorzystania formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Serwisu.

III. Prawo właściwe i spory

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze świadczonych Usług drogą elektroniczną i korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2020r.

 

POBIERZ NASZĄ POLITYKĘ PLIKÓW "COOKIES"

POBIERZ

Strona korzysta z plików "cookies" w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików "cookies". Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików "cookies" w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Akceptuję