logosy10

Dokumenty

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Z DNIA 17.03.2020R.

Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawskaw tym serwisu internetowego www.metodaskandynawska.pl oraz profili społecznościowych na Facebooku, Instagramie, kanale YouTube

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Nadrzędnym celem podmiotu Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska (zwanego dalej: „Metodą Skandynawską” lub „Administratorem”) świadczącego usługi nauki języków obcych, będącego właścicielem serwisu internetowego  www.metodaskandynawska.pl (zwanego dalej: „Serwisem”) oraz administratora własnych profili społecznościowych jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących:

 • ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”),
 • świadczenia usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska, NIP 6792988414, REGON 120436486, tel. 690 009 896, e-mail info@metodaskandynawska.pl.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt z Administratorem danych i UODO

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale wszelkie wątpliwości, zastrzeżenia, skargi, czy podejrzenia naruszenia przetwarzania Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować:

 • bezpośrednio do Administratora danych elektronicznie na adres info@metodaskandynawska.pl do firmy Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska i/lub
 • do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych elektronicznie na adres kancelaria@uodo.gov.pl lub listownie na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Źródło pozyskanych danych

Państwa dane osobowe pozyskiwane są na dwa sposoby:

 • jako informacje podawane bezpośrednio przez Państwa, w tym informacje przekazywane podczas korzystania z usług nauki języków obcych, korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, odwiedzania (w tym lajkowania, komentowania itp.) profili społecznościowych Metody Skandynawskiej, wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych,
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w szczególności dotyczące: sposobu korzystania z usług, używanego protokołu internetowego, adresu IP, danych o działaniu urządzenia
  z którego Państwo korzystacie, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL, plików „cookies”.
 1. Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usług
 • Nauki języków obcych

Aby móc świadczyć dla Państwa usługi nauki języków obcych, Metoda Skandynawska zbiera od Państwa i przetwarza dane osobowe zwykłe: dane podstawowe (np. imię, nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, ID Skype);

 • drogą elektroniczną

Aby móc świadczyć dla Państwa usługi drogą elektroniczną, takie jak np. prezentowanie informacji oraz informacji handlowej, usługi komunikacji internetowej np. poprzez formularz kontaktowy, wspomaganie obecności Metody Skandynawskiej w sieci elektronicznej, udostępnianie obrazów, Metoda Skandynawska zbiera od Państwa i przetwarza dane osobowe zwykłe: dane podstawowe (np. imię, nazwisko), dane adresowe, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane identyfikacyjne (np. IP urządzenia), inne dane pochodzące z plików „cookies”.

Podanie przez Państwa danych wymienionych w pkt 1) i 2) jest dobrowolne, jednak ich niewskazanie może uniemożliwić osiągnięcie celu ich przetwarzania i/lub realizację usługi.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych

Metoda Skandynawska przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług nauki języków obcych ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wykonania zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ( 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • spełnienia ciążących na Metodzie Skandynawskiej obowiązków wynikających z przepisów prawa ( 6 ust. 1 lit. c) RODO), a dotyczących w szczególności:
 1. przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 2. zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Metody Skandynawskiej ( 6 ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:
 1. prowadzenie bezpośredniego marketingu usług świadczonych przez Metodę Skandynawską, w tym kontaktowanie się z Państwem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez e-mail i/lub telefon,
 2. monitorowanie Państwa aktywności, wynikającej ze stosowanej przez Metodę Skandynawską Polityki plików „cookies”,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które są świadczone przez Metodę Skandynawską w ramach zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wewnętrznych zasad Serwisu oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Serwisie,
 4. przeprowadzanie ankiet satysfakcji, pod kątem np. Państwa zadowolenia z rezultatów nauki języków obcych
  w oparciu o zawartą umowę,
 5. przeprowadzanie ankiet oraz analiz Serwisu, pod kątem np. funkcjonowania, możliwych obszarów poprawy działania, czy określenia potrzeb odwiedzających,
 6. obsługa Państwa próśb, sugestii przekazywanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub w oparciu o formularz kontaktowy, gdy nie są one związane z wykonaniem zawartej pomiędzy Metodą Skandynawską
  a Państwem umowy,
 7. prowadzenie analiz statystycznych, w tym otrzymywanie „Statystyk strony” Funpage’a Metody Skandynawskiej, prowadzonych przez Facebook w celu dostarczania Metodzie Skandynawskiej informacji na temat zasięgu
  i współczynników interakcji na stronie,
 8. przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych.
 9. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

Podając dane osobowe Metodzie Skandynawskiej macie Państwo prawo – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów –  do:

 • uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • otrzymania informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych,
 • sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania),
 • usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Metody Skandynawskiej (art. 6, ust. 1 lit. f) RODO),
 • przeniesienia danych jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy i otrzymania od Metody Skandynawskiej dostarczonych jej wcześniej danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie w celu przekazania innemu administratorowi danych (przeniesienie danych na rzecz innego podmiotu),
 • wycofania w dowolnym momencie zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6, ust. 1 lit. a) RODO),
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania tych danych, które są przetwarzane w związku z gromadzeniem danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych (pliki „cookies”); w tym celu musicie Państwo dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi.
 1. Profilowanie i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji

Metoda Skandynawska w ramach świadczenia usług nauki języków obcych oraz w ramach Serwisu może dokonywać profilowania,
tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych podanych przez Państwa w celu wnioskowania o Państwa cechach.

 • Profilowanie w ramach świadczenia usług nauki języków obcych jest stosowane w przypadku gdy jest niezbędne do wykonania na Państwa rzecz niektórych usług związanych z nauką języków obcych.

Profilowanie w Serwisie oraz w mediach społecznościowych jest stosowane w przypadku gdy jest niezbędne do wykonania na Państwa rzecz niektórych usług oraz w celu zwiększenia Państwa wygody przy korzystaniu z Serwisu
i poprawy jakości oferowanych usług.

Metoda Skandynawska nie podejmuje jednak wobec Państwa żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na zakres Państwa praw i obowiązków. Każda taka decyzja może być podjęta wyłącznie przez właściciela lub pracownika Metody Skandynawskiej po szczegółowej analizie wszystkich informacji i argumentów mogących mieć znaczenie dla jej podjęcia.

 1. Media Społecznościowe
 • Facebook/Instagram

Metoda Skandynawska prowadzi oficjalną stronę fanów na Facebooku Scandinavian Method: FUN WAY to LEARN English from TV oraz na Instagramie metodaskandynawska.uczyjezyka . Technicznym dostawcą strony/profilu jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone, korzystający z narzędzia „Statystyki strony”, aby dostarczyć Metodzie Skandynawskiej informacji na temat zasięgu oraz współczynników interakcji na stronie fanów. Szczegółowe informacje na temat funkcji „Statystyki strony” znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Metoda Skandynawska ponosi wspólną odpowiedzialność wraz z Facebookiem za zwartość swoich stron/profili na Facebooku/Instagramie.  Zgodnie z art. 26 RODO, między Metodą Skandynawską a Facebookiem zawarte zostało porozumienie zwane „wspólnym kontrolowaniem”, a szczegóły tego porozumienia dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Przedmiotowe porozumienie jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. (C-210/16).

Państwa dane są przetwarzane przez narzędzie „Statystyki strony” nawet jeżeli nie posiadacie Państwo profilu na Facebooku/Instagramie. Dane są zbierane już w momencie odwiedzenia strony/profilu Metody Skandynawskiej oraz w związku z Państwa reakcją np. polubieniem strony/posta, czy pozostawienia przez Państwa komentarza. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w oparciu o przedmiotowe narzędzie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a organem odpowiedzialnym i nadzorującym Państwa skargi odnoszące się do strony/profilu Metody Skandynawskiej, zgodnie z przywołanym powyżej porozumieniem, jest irlandzka Komisja Ochrony Danych.

 • Kanał na YouTube

Metoda Skandynawska prowadzi kanał na YouTube pod nazwą METODA SKANDYNAWSKA: ANGIELSKI z SERIALI & FILMÓW na którym zamieszczane są filmy dotyczące nauki języków obcych Metodą Skandynawską. Podczas oglądania filmów Metody Skandynawskiej, YouTube, a tym samym Google przetwarza Państwa dane niezależnie od tego, czy jesteście Państwo zalogowanymi użytkownikami YouTube/Google, czy nie macie Państwo konta.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profil użytkownika i wykorzystuje go do celów reklamowanych, badań rynkowych i przyjaznej dla użytkownika konfiguracji swojej strony internetowej. Dokonywana w ten sposób analiza/ocena użytkowników (zarówno zalogowanych, jak i niezalogowanych) i podejmowanych przez nich na stronie YouTube działań ma na celu m.in. personalizowanie przez YouTube reklam opartych na potrzebach użytkowników. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez YouTube znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych, w którym zawarte są również informacje na temat Państwa praw i ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google przetwarza również Państwa dane osobowe w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Metoda Skandynawska nie ma żadnego wpływu na cel, zakres i sposób przetwarzania przez Google/YouTube danych osobowych użytkowników oglądających zmieszczone przez nią filmy.

 1. Udostępnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim
 • Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi nauki języków obcych, Metoda Skandynawska może powierzyć lub za Państwa zgodą udostępnić innym podmiotom trzecim w celu realizacji zawartych umów lub wywiązania się z obowiązków nakładanych na nią przez inne przepisy prawa (np. przepisy księgowo-podatkowe),
 • Dane przetwarzane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych Metoda Skandynawska może powierzyć lub za Państwa zgodą udostępnić innym podmiotom biorącym udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną na Państwa rzecz, np. dostawcom usług internetowych, firmom telekomunikacyjnym itp.

Metoda Skandynawska nie przekazuje danych osobowych poza granice kraju, poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Metodę Skandynawską przez okres trwania zawartych między Państwem a Metodą Skandynawską  umów, w tym umowy o świadczenie usługi nauki języków obcych  i/lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również po ich zakończeniu w następujących celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Z DNIA 20.05.2020R.

SERWISU WWW.METODASKANDYNAWSKA.PL

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I. Informacje ogólne i definicje

1. Poniższym pojęciom, użytym w Polityce Prywatności nadaje się następujące znaczenie:

1) dane osobowe – wszelkie informacje (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, czy adres zamieszkania) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, będącej Gościem Serwisu/Mediów Społecznościowych, Klientem Metody Skandynawskiej, czy podmiotem trzecim, będącym np. Dostawcą.
Odwołanie do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie” w poniższym dokumencie, oznacza wszelkie czynności
i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług),
2) Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub będąca podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, ale mogącym we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, z którą Metoda Skandynawska negocjuje i zawiera umowy na świadczenie usług, określonych w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Metodą Skandynawską a Dostawcą; pod pojęciem Dostawcy należy również rozumieć osoby fizyczne, będące pracownikami i/lub przedstawicielami Dostawcy, działającymi na jego polecenie i w jego imieniu w ramach umów zawieranych oraz już zawartych pomiędzy Metodą Skandynawską a Dostawcą,
3) Metoda Skandynawska – podmiot świadczący usługę nauki języków obcych oraz administrator Serwisu świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz osób odwiedzających Serwis oraz administrator Mediów Społecznościowych : Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska, NIP 6792988414, REGON 120436486, tel. 690 009 896, e-mail info@metodaskandynawska.pl ,
4) Gość – osoba fizyczna, która odwiedza i przegląda zawartość Serwisu i/lub Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej,
5) Klient – osoba fizyczna, prawna lub będąca podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, ale mogącym we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierająca z Metodą Skandynawską umowę na świadczenie usług nauki języków obcych; pod pojęciem Klienta należy również rozumieć osoby fizyczne, będące pracownikami i/lub przedstawicielami Klienta, działającymi na jego polecenie i w jego imieniu w ramach umów zawieranych oraz już zawartych pomiędzy Metodą Skandynawską a Klientem,
6) Oferta – opis usług świadczonych przez Metodę Skandynawską w ramach prowadzonej działalności, służący ich promowaniu,
7) Osoba –osoba której dotyczą dane osobowe, w szczególności Gość, Dostawca lub Klient,
8) Media Społecznościowe – nazwa wspólna dla prowadzonych przez Metodę Skandynawską profili społecznościowych zlokalizowanych na Facebooku oraz Instagramie, a także dla kanału YouTube Metody Skandynawskiej zlokalizowanego w serwisie YouTube,
9) Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.metodaskandynawska.pl, za pośrednictwem której Metoda Skandynawska świadczy na rzecz Gości Usługi w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
10) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Metodę Skandynawską na rzecz Gości i/lub Klientów, polegająca na przesyłaniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie, bez jednoczesnej obecności fizycznej stron w celu realizacji zadań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym, m.in.: udostępnianie np. Ofert za pośrednictwem Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, prowadzenie korespondencji za pośrednictwem adresów elektronicznych, czy świadczenie usług językowych zdalnie.

2. Nadrzędnym celem Metody Skandynawskiej jako administratora danych osobowych Gości, Klientów, Dostawców jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących:

1) ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”),
2) świadczenia usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) ochrony praw konsumentów – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W związku z powyższym, jak również w celu zapewnienia Osobom, których dane są przetwarzane przez Metodę Skandynawską, dostępu do informacji związanych z ochroną prywatności, Metoda Skandynawska opracowała i przyjęła niniejszy dokument zawierający politykę prywatności. Dokument zawiera informacje w szczególności dotyczące:
1) przetwarzania danych osobowych, w tym ich pozyskiwania i przechowywania,
2) sposobu wykorzystywania danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu,
odwiedzaniem Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej, a także zawieraniem z Metodą Skandynawską i wykonywaniem umów na świadczenie usług nauki języków obcych, lub innych umów zawieranych przez Metodę Skandynawską z Klientami lub podmiotami trzecimi np. Dostawcami,
3) udostępniania danych osobowych,
4) uzyskania dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania i usuwania,
5) bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i informacji,
6) okresu przechowywania danych osobowych.
4. Metoda Skandynawska otrzymuje dane osobowe od:
1) Gości Serwisu i/lub Mediów Społecznościowych jako informacje:
a) podawane bezpośrednio przez nich, w tym informacje przekazywane podczas korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, odwiedzania (w tym, m.in. lajkowania, komentowania) Mediów Społecznościowych , zgłoszenia do Newslettera, wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych,
b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w szczególności dotyczące: sposobu korzystania z usług, używanego protokołu internetowego, adresu IP, danych o działaniu urządzenia z którego korzystają Goście, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL, plików „cookies”,
2) Klientów oraz Dostawców Metody Skandynawskiej w momencie zainicjowania przez nich kontaktu z Metodą Skandynawską:
a) poprzez kontakt telefoniczny i/lub
b) za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub
c) za pośrednictwem komunikatorów internetowych.
3) Klientów wraz z podpisaniem umowy na świadczenie usługi nauki języków obcych,
4) Dostawców wraz z negocjowaniem warunków współpracy i podpisaniem umowy na świadczenie na rzecz Metody Skandynawskiej usług, określonych w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy tymi podmiotami a Metodą Skandynawską.
II. Sposób, zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Sposób pozyskiwania danych, zakres danych i cele ich przetwarzania zależą od kontekstu i zostały szczegółowo przedstawione
w części szczegółowej.
III. Udostępnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Metoda Skandynawska może powierzyć lub za zgodą Osób udostępnić dane innym podmiotom:
1) biorącym udział w świadczeniu usług na rzecz Osób,
2) w celu realizacji zobowiązań Metody Skandynawskiej wobec Osób, a wynikających z zawartych umów
Dotyczy to w szczególności:
1) banków, instytucji płatniczych, firm księgowych obsługujących rozliczanie należności z tytułu świadczonych usług oraz wynikających z zawartych umów (powierzenie danych),
2) dostawców usług internetowych, serwerowni, firm z branży IT, firm telekomunikacyjnych, w zakresie w jakim podmioty te biorą udział w świadczeniu usług na rzecz Osób (powierzenie danych osobowych),
3) podmiotów trzecich np. wyspecjalizowanych dostawców usług przechowywania danych, usług analitycznych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Metody Skandynawskiej, firm marketingowych, konsultingowych lub audytowych wspierających Metodę Skandynawską w prowadzeniu działalności oraz
w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy w świadczeniu usług nauki języków obcych (powierzenie danych osobowych).

2. W przypadku powierzenia danych osobowych, podmioty, którym dane są powierzane nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Osób dla własnych celów – dane zawsze (z zastrzeżeniem ust. 3) będą przetwarzane
w imieniu i na potrzeby Metody Skandynawskiej – a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki. Powierzenie danych innemu podmiotowi następuje w każdym przypadku w możliwie najmniejszym wymiarze, zarówno co do zakresu przetwarzanych danych, jak również co do zakresu dopuszczalnych czynności przetwarzania danych.

3. W przypadku powierzenia danych osobowych takim podmiotom jak np. bank, które uczestniczą w procesie związanym
z realizacją płatności z tytułu zawieranych umów lub wynikających ze zobowiązań Osób wobec Metody Skandynawskiej (jeżeli zostały przewidziane), z chwilą wykonania transakcji, podmioty te – na mocy obowiązujących przepisów – stają sią administratorami danych osobowych Osób, przetwarzającymi ich dane we własnym imieniu i na własne potrzeby. Administratorami danych osobowych Osób przetwarzającymi te dane we własnym imieniu i na własne potrzeby mogą stać się również inne podmioty, którym Metoda Skandynawska powierza dane osobowe, jeżeli wynika to bezpośrednio
z obowiązujących przepisów.

4. W przypadku udostępnienia danych osobowych (wyłącznie na podstawie zgody Osoby), podmioty, którym dane są udostępniane stają się odrębnymi od Metody Skandynawskiej administratorami danych osobowych.

5. Metoda Skandynawska może udostępniać podmiotom trzecim zanonimizowane dane, czyli dane przekształcone w sposób uniemożliwiający identyfikację lub przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której dane dotyczą lub przez którą dane zostały podane, w postaci danych statystycznych.

6. Metoda Skandynawska nie przekazuje danych osobowych poza granice kraju, poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

7. Podmioty trzecie, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Metody Skandynawskiej danych osobowych Osób, są zobowiązane spełnić wobec tych Osób wynikające z RODO oraz innych przepisów prawa obowiązki, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO. Metoda Skandynawska zastrzega, że nie ma wpływu na prowadzoną przez podmioty trzecie politykę ochrony danych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

IV. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

1. Każda Osoba podająca Metodzie Skandynawskiej dane osobowe ma prawo – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do:

1) uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
2) otrzymania informacji dotyczących:
a) celów przetwarzania danych osobowych,
b) kategorii przetwarzanych danych osobowych,
c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane,
d) okresu przetwarzania danych osobowych,
e) stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania),
3) sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli Osoba ta zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania),
5) usunięcia dotyczących jej danych osobowych jeżeli:
a) dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Metodę Skandynawską,
b) Osoba, której dane dotyczą cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie, zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
c) przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem,
6) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeżeli zauważy, że jej dane:
a) są nieprawidłowe – wówczas Osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Metodzie Skandynawskiej sprawdzić prawidłowość danych,
b) są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciała, aby jej dane zostały usunięte,
c) nie są już potrzebne Metodzie Skandynawskiej, ale są potrzebne jej do obrony lub dochodzenia roszczeń,
7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy Metody Skandynawskiej są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
8) przeniesienia danych jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy i otrzymania od Metody Skandynawskiej dostarczonych jej wcześniej danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie w celu przekazania innemu administratorowi danych (przeniesienie danych na rzecz innego podmiotu),
9) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania tych danych, które są przetwarzane w związku z gromadzeniem danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych (pliki cookies); w tym celu Osoba musi dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi i określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Metodę Skandynawską. Osoba powinna jednak mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Bezpieczeństwo danych i informacji

Metoda Skandynawska dokłada wszelkich starań, aby wszystkie zbierane przez nią dane były chronione przy użyciu racjonalnych środków technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych użytkowanych za pośrednictwem lub przy udziale Serwisu, Mediów Społecznościowych, w tym komunikatorów internetowych oraz w związku z realizacją zawartych umów o świadczenie usług nauki języków obcych, jak również umów zawartych z Dostawcami. W szczególności:

1) Serwis odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu i w razie podejrzenia włamania istnieje możliwość szybkiej weryfikacji czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa,
2) przy świadczeniu Usług drogą elektroniczną Metoda Skandynawska stosuje szyfrowanie SSL, oraz zapory sieciowe (firewall),
3) dane na serwerach Serwisu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup),
4) dane przechowywane w Serwisie są chronione programem antywirusowym, który skanuje zapisywane dane pod kątem obecności wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest regularnie aktualizowana,
5) Metoda Skandynawska stosuje i kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa (m.in. szyfrowanie dysków urządzeń, opatrzenie hasłem dostępu do urządzeń, czy aplikacji uczestniczących w przetwarzaniu danych) , aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych, w tym danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z poczty email lub z komunikatorów internetowych przez Metodę Skandynawską w celu komunikowania się z Osobami. Metoda Skandynawska zastrzega jednak, iż każda Osoba korzystająca z komunikatorów internetowych, czy poczty email jest zobowiązana do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa danych oraz informacjami stosowanymi przez podmioty udostępniające wskazane narzędzia komunikacyjne, a także do przestrzegania wynikających z nich postanowień,
6) w celu ochrony danych Osób odwiedzających profil Metody Skandynawskiej na Facebooku/Instagramie Metoda Skandynawska, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawarła z Facebookiem porozumienie zwane „wspólnym kontrolowaniem”. Szczegóły tego porozumienia dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Przedmiotowe porozumienie jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. (C-210/16).
Zabezpieczenia techniczne danych Osób odwiedzających profil Metody Skandynawskiej na Facebooku oraz Instagramie stosowane przez Facebook, zostały określone odpowiednio na stronach Facebooka oraz Instagrama,
7) w przypadku ochrony danych Osób odwiedzających kanał Metody Skandynawskiej na YouTube, Metoda Skandynawska nie podejmuje działań ochronnych, ponieważ nie ma żadnego wpływu na cel, zakres i sposób przetwarzania przez Google/YouTube danych użytkowników oglądających zamieszczone przez nią filmy.
Zabezpieczenia techniczne danych Osób odwiedzających kanał Metody Skandynawskiej na YouTube, stosowane przez Google/YouTube, zostały określone na stronach Google.
8) dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom i kontrahentom Metody Skandynawskiej, którym jest on niezbędny do przetwarzania ich na potrzeby Metody Skandynawskiej lub w związku ze świadczeniem usług. Podmioty powiązane z Metodą Skandynawską, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe Osób są przechowywane przez Metodę Skandynawską przez okres trwania zawartej między Osobą a Metodą Skandynawską umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy o świadczenie usług nauki języków obcych i/lub umowy i/lub umów mających na celu zakup przez Metodę Skandynawską towarów lub usług oferowanych przez Dostawców, jak również po ich zakończeniu w następujących celach:

1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych,
3) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4) statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana.

2. Metoda Skandynawska przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych do czasu wniesienia przez Osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

3. By zapewnić rozliczalność, czyli udowodnić przestrzeganie przepisów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, Metoda Skandynawska będzie przechowywała dane Osób przez okres, w którym jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VII. Zmiana postanowień polityki prywatności

Polityka prywatności Metody Skandynawskiej może ulec zmianom. Prawa Osób wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną jednak w żaden sposób ograniczone bez ich wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane
w Serwisie. Metoda Skandynawska będzie o nich również informować w widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Metoda Skandynawska zachowuje również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić Osobom zapoznanie się z nimi.
VIII. Dane kontaktowe

1. Siedziba Metody Skandynawskiej znajduje się w Warszawie, przy ul. Czechowicka 17/22 (kod pocztowy: 04-218).

2. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, warunków korzystania z Serwisu i/lub Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej, zawierania i realizacji już zawartych umów można się kontaktować pod adresem e-mail: info@metodaskandynawska.pl.

B. CZĘŚĆ SZCZCZEGÓŁOWA

I. Goście Serwisu i Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej

1. Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

1.1. Wszelkie dane związane z korzystaniem z Serwisu i/lub Mediów Społecznościowych są gromadzone na dwa sposoby, jako:
1) informacje podawane bezpośrednio przez Gości w tym informacje przekazywane podczas korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, odwiedzania (w tym, m.in. lajkowania, komentowania)Mediów Społecznościowych, wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych oraz rozmów telefonicznych,
2) informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu w szczególności dotyczące: sposobu korzystania z usług, używanego protokołu internetowego, adresu IP, danych o działaniu urządzenia z którego Państwo korzystacie, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL, plików „cookies”.
1.2. Serwis wymaga od Gościa podania niżej wymienionych danych osobowych, aby móc świadczyć usługę wynikającą
z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
1) W przypadku kontaktu z Metodą Skandynawską za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego są to: imię oraz adres e-mail Gościa.
2) W przypadku zgłoszenia do Newslettera jest to: adres e-mail Gościa.
1.3. Metoda Skandynawska w ramach Serwisu może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Gości:
1) niezbędne do prowadzenia komunikacji z Gościem w celu np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania, czy zrealizowania jego prośby,
2) niezbędne do przesyłania Newslettera,
3) w celu prezentowania informacji oraz informacji handlowej, uwzględniającej wspomaganie obecności Metody Skandynawskiej w sieci elektronicznej, czy udostępnianie obrazów.
1.4. W przypadku odwiedzania Mediów Społecznościowych Metody Skandynawskiej zlokalizowanych na Facebooku oraz Instagramie, dane osobowe Gości są przetwarzane przez narzędzie „Statystyki strony” nawet jeżeli Goście nie posiadają profilu na Facebooku/Instagramie. Dane są zbierane już w momencie odwiedzenia strony/profilu Metody Skandynawskiej oraz w związku z reakcją Gościa np. polubieniem strony/posta, czy pozostawieniem przez Gościa komentarza.
1.5. Gdy jest to niezbędne do świadczenia usługi Gościom lub stanowi uzasadniony interes Metody Skandynawskiej lub podmiotów trzecich, jak np. zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT lub innych Gości, czy w celu zwiększania wygody Gości oraz poprawy ogólnej jakości usług oferowanych przez Metodę Skandynawską, Metoda Skandynawska jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Gości, za pomocą których Goście uzyskują dostęp do Serwisu. Wśród tych danych wymienić można: parametry oprogramowania i sprzętu, z którego Gość korzysta, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacji dotyczących korzystania z Serwisu, a także inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie wymienionych wyżej informacji będzie miało miejsce w przypadku korzystania przez Gościa ze strony internetowej Serwisu. To, w jaki sposób Metoda Skandynawska wykorzystuje tego typu technologie, szerzej opisane zostało w Polityce plików „cookies”, dostępnej na stronach Serwisu.
1.6. Metoda Skandynawska w ramach Serwisu może dokonywać profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych podanych przez Gościa w celu wnioskowania o jego cechach. Profilowanie jest stosowane
w przypadku, gdy jest niezbędne do wykonania na rzecz Gościa niektórych usług oraz w celu zwiększenia wygody Gości przy korzystaniu z Serwisu i poprawy jakości oferowanych usług. Metoda Skandynawska nie podejmuje jednak wobec Gości żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na zakres praw i obowiązków Gościa.

2. Cele przetwarzania informacji gromadzonych w związku z użytkowaniem Serwisu i/lub odwiedzaniem Mediów Społecznościowych

2.1. Metoda Skandynawska przetwarza, czyli, m.in. zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe Gości Serwisu/Mediów Społecznościowych w następujących celach:
1) wykonania zawartej z Gościem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną i pełnego korzystania z Serwisu,
b) kontaktowania się Serwisu z Gośćmi w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą Gości poprzez dostępne kanały komunikacji – zwłaszcza – e-mail, telefon,
c) obsługi reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Serwis,
d) obsługi próśb Gości, dotyczących zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego oraz formularza kontaktowego,
2) realizacji ciążącego na Metodzie Skandynawskiej obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6, ust. 1 lit. c) RODO), dotyczącego zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych, czyli możliwości wykazania, iż:
a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,
b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne, ograniczone wyłącznie do celów związanych z ich przetwarzaniem,
d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo,
f) przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,
3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Metody Skandynawskiej (art. 6, ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:
a) prowadzenie bezpośredniego marketingu usług świadczonych przez Metodę Skandynawską, w tym kontaktowanie się z Gośćmi w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez e-mail i/lub telefon,
b) monitorowanie aktywności Gości, wynikającej ze stosowanej przez Metodę Skandynawską Polityki plików „cookies”,
c) zapewnienie bezpieczeństwa Usług, które są świadczone przez Metodę Skandynawską w ramach zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wewnętrznych zasad Serwisu oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Serwisie,
d) przeprowadzanie ankiet oraz analiz Serwisu, pod kątem np. funkcjonowania, możliwych obszarów poprawy działania, czy określenia potrzeb odwiedzających,
e) obsługa próśb, sugestii Gości przekazywanych za pośrednictwem np. wiadomości e-mail, telefonicznie lub
w oparciu o formularz kontaktowy, gdy nie są one związane z wykonaniem zawartej pomiędzy Metodą Skandynawską a Gościem umowy,
f) prowadzenie analiz statystycznych, w tym otrzymywanie „Statystyk strony” profilu Metody Skandynawskiej, prowadzonych przez Facebook w celu dostarczania Metodzie Skandynawskiej informacji na temat zasięgu i współczynników interakcji na stronie,
g) przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych.

Gość, którego dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli Gość wniesie przedmiotowy sprzeciw administratorowi (Metoda Skandynawska) nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w związku z odwiedzaniem Mediów Społecznościowych na Facebooku/Instagramie, organem odpowiedzialnym i nadzorującym skargi Gości odnoszące się do strony/profilu Metody Skandynawskiej, zgodnie z porozumieniem o którym mowa w CZĘŚCI OGÓLNEJ niniejszego dokumentu, w punkcie V. Bezpieczeństwo danych i informacji, podpunkt 6), jest irlandzka Komisja Ochrony Danych.
Metoda Skandynawska ponosi wspólną odpowiedzialność wraz z Facebookiem za zwartość swoich stron/profili na Facebooku/Instagramie.
2.2. Metoda Skandynawska prowadzi kanał na YouTube pod nazwą METODA SKANDYNAWSKA: ANGIELSKI z SERIALI & FILMÓW na którym zamieszczane są filmy dotyczące nauki języków obcych Metodą Skandynawską. Podczas oglądania filmów Metody Skandynawskiej, YouTube, a tym samym Google przetwarza dane Gości niezależnie od tego, czy Goście są zalogowanymi użytkownikami YouTube/Google, czy też nie mają konta.
YouTube przechowuje dane Gości jako profil użytkownika i wykorzystuje go do celów reklamowanych, badań rynkowych
i przyjaznej dla użytkownika konfiguracji swojej strony internetowej. Dokonywana w ten sposób analiza/ocena użytkowników (zarówno zalogowanych, jak i niezalogowanych) i podejmowanych przez nich na stronie YouTube działań ma na celu m.in. personalizowanie przez YouTube reklam opartych na potrzebach użytkowników. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych przez YouTube znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych, w którym zawarte są również informacje na temat praw Gości i ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Google przetwarza również dane osobowe Gości w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
2.3. Metoda Skandynawska jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych, tylko
i wyłącznie w związku z realizacją celów biznesowych oraz prawnych, określonych w punkcie 2.1. powyżej, chyba że zachodzą podstawy do przetwarzania danych osobowych Gościa również jako Klienta lub Dostawcy – w takim przypadku stosuje się odpowiednie, tj. odnoszące się do Klienta lub Dostawcy, postanowienia niniejszej Polityki prywatności
2.4. Metoda Skandynawska ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jej Gościach do niezbędnego minimum. Dane osobowe są przetwarzane przez Metodę Skandynawską tak długo jak jest to niezbędne do zapewnienia dostępu do Serwisu oraz wykonania usług oferowanych za jego pośrednictwem. Część danych może być jednak przechowywana dłużej – do czasu przedawnienia praw i roszczeń Gościa lub do momentu, gdy obowiązek dłuższego przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Szczegółowe zasady dotyczące przechowywania danych opisano w CZĘŚCI OGÓLNEJ niniejszego dokumentu, w punkcie VI.
II. Klienci Metody Skandynawskiej

1. Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

1.1. Wszelkie dane związane z zawarciem i realizacją umowy na świadczenie usług nauki języków obcych są gromadzone jako informacje podawane bezpośrednio przez Klienta i niezbędne do zwarcia umowy oraz świadczenia na jego rzecz usług wynikających z umowy.
1.2. Metoda Skandynawska wymaga od Klientów podania niżej wymienionych danych osobowych, aby móc świadczyć usługę wynikającą z umowy na naukę języków obcych:
1) Klienci będący osobami fizycznymi: Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ID stosowanego komunikatora internetowego pozwalającego na połączenie video ,
2) Klienci będący osobą prawną lub podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, ale mogącym we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania:
a) w przypadku osoby reprezentującej Klienta (np. właściciel firmy, członek zarządu) i zawierającej umowę na świadczenie usług nauki języków obcych: nazwa podmiotu, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
b) w przypadku osoby kontaktowej, będącej pracownikiem Klienta i biorącej udział w procesie zawierania i wykonywania umowy: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
c) w przypadku osoby bezpośrednio korzystającej z usługi nauki języków obcych, będącej pracownikiem Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, ID stosowanego komunikatora internetowego, pozwalającego na połączenie video.
1.3. Metoda Skandynawska gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów:
1) niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientami w celu np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klientów pytania, czy zrealizowania ich prośby, a dotyczące zawieranej lub już zawartej umowy na naukę języków obcych,
2) niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na naukę języków obcych.
1.4. Metoda Skandynawska może pozyskiwać i przetwarzać dane Klientów w celach marketingowych, o ile Metoda Skandynawska – zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodami pozyskanymi od Klienta lub w związku
z uzasadnionym interesem Metody Skandynawskiej – dokonuje na jego rzecz działań reklamowych i promocyjnych.

2. Cele przetwarzania informacji gromadzonych w związku z zawieraniem i realizacją umów

2.1. Metoda Skandynawska przetwarza, czyli m.in. zbiera, przechowuje analizuje i wykorzystuje dane osobowe Klientów w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania zawartej z Klientem umowy o świadczenie usługi nauki języków obcych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym do:
a) kontaktowania się Metody Skandynawskiej z Klientami w celach związanych z zawarciem i świadczeniem usług wynikających z umowy, obsługą Klientów poprzez dostępne kanały komunikacji – zwłaszcza – e-mail, telefon, komunikator internetowy,
b) udzielenie odpowiedzi/informacji na pytanie zadane za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www.metodaskandynawska.pl, czy za pośrednictwem komunikatora internetowego oraz podczas kontaktu telefonicznego,
c) obsługi reklamacji związanych ze świadczeniem usług wynikających z umowy,
d) obsługi próśb Klientów, dotyczących zawartej umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego, formularza kontaktowego, komunikatorów internetowych,
2) spełnienia ciążących na Metodzie Skandynawskiej obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6, ust. 1 lit. c) RODO);
3) realizacji ciążącego na Metodzie Skandynawskiej obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6, ust. 1 lit. c) RODO), dotyczącego zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych, czyli możliwości wykazania, iż:
a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,
b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne, ograniczone wyłącznie do celów związanych z ich przetwarzaniem,
d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo,
f) przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,
4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Metody Skandynawskiej (art. 6, ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:
a) prowadzenie bezpośredniego marketingu usług świadczonych przez Metodę Skandynawską, w tym kontaktowanie się z Klientami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez e-mail i/lub telefon,
b) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które są świadczone przez Metodę Skandynawską w ramach zawartych umów
o świadczenie usług nauki języków obcych, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wynikających z zawartych między Klientami a Metodą Skandynawską umów oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom,
c) przeprowadzanie ankiet satysfakcji Klientów, pod kątem np. zadowolenia z rezultatów nauki języków obcych
w oparciu o zawartą umowę,
d) obsługa próśb, sugestii Klientów przekazywanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie, w oparciu
o formularz kontaktowy lub komunikatory internetowe, gdy nie są one związane z wykonaniem zawartej pomiędzy Metodą Skandynawską a Klientem umowy,
e) dochodzenie roszczeń z tytułu realizowanej umowy,
f) prowadzenie analiz statystycznych,
g) przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych.

Klient którego dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli Klient wniesie przedmiotowy sprzeciw Metoda Skandynawska nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.2. Metoda Skandynawska jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych, tylko i wyłącznie w związku
z realizacją wyżej wymienionych celów biznesowych oraz prawnych, chyba że zachodzą podstawy do przetwarzania danych osobowych Klienta również jako Gościa lub Dostawcy – w takim przypadku stosuje się odpowiednie, tj. odnoszące się do Gościa lub Dostawcy, postanowienia niniejszej polityki prywatności.
2.3. Metoda Skandynawska ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jej Klientach do niezbędnego minimum. Dane osobowe są przetwarzane przez Metodę Skandynawską tak długo jak jest to niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy i wykonania usług wynikających z jej treści. Część danych może być jednak przechowywana dłużej – do czasu przedawnienia praw i roszczeń Klienta lub do momentu, gdy obowiązek dłuższego przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Szczegółowe zasady dotyczące przechowywania danych opisano
w CZĘŚCI OGÓLNEJ niniejszego dokumentu, w punkcie VI.

III. Dostawcy Metody Skandynawskiej

1. Przetwarzanie danych osobowych, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

1.1. Wszelkie dane związane z zawarciem i realizacją umów mających na celu zakup przez Metodę Skandynawską towarów lub usług oferowanych przez Dostawców, są gromadzone jako informacje podawane bezpośrednio przez Dostawców; informacje te są niezbędne do zwarcia i wykonania umowy pomiędzy Metodą Skandynawską a Dostawcą.
1.2. Metoda Skandynawska uzyskuje od Dostawców niżej wymienione dane, w celu zawarcia i realizacji umowy na zakup przez Metodę Skandynawską towarów lub usług oferowanych przez Dostawców:
1) Imię, nazwisko osoby reprezentującej dostawcę i mogącej w jego imieniu zawierać i wykonywać umowy,
2) Imię i nazwisko pracownika Dostawcy, biorącego udział w procesie zawierania i wykonywania umowy,
3) nazwa Dostawcy,
4) Adres siedziby Dostawcy, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
5) Numer telefonu, adres e-mail Dostawcy, osoby reprezentującej Dostawcę, pracownika Dostawcy,
6) NIP, numer konta bankowego, dane dotyczące rozliczeń.
1.3. Metoda Skandynawska gromadzi i przetwarza dane osobowe Dostawców, osób ich reprezentujących i ich pracowników, które są niezbędne do:
1) prowadzenia komunikacji z Dostawcami,
2) zawarcia i realizacji umów z Dostawcami.

2. Cele przetwarzania informacji gromadzonych w związku z zawieraniem i realizacją umów

2.1. Metoda Skandynawska przetwarza, czyli, m.in. zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe Dostawców, w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania zawartej z Dostawcą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym do:
a) kontaktowania się Metody Skandynawskiej z Dostawcami w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy poprzez dostępne kanały komunikacji – zwłaszcza – e-mail, telefon, tradycyjna poczta, komunikatory internetowe,
b) udzielenie odpowiedzi/informacji na pytanie zadane za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza kontaktowego udostępnionego na stronie www.metodaskandynawska.pl, komunikatorów internetowych oraz podczas kontaktu telefonicznego,
c) złożenia ewentualnych reklamacji związanych ze świadczeniem usług wynikających z umowy,
2) spełnienia ciążących na Metodzie Skandynawskiej obowiązków wynikających z przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6, ust. 1 lit. c) RODO);
3) realizacji ciążącego na Metodzie Skandynawskiej obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6, ust. 1 lit. c) RODO), dotyczącego zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych, czyli możliwości wykazania, iż:
a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,
b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne, ograniczone wyłącznie do celów związanych z ich przetwarzaniem,
d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo,
f) przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,
4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Metody Skandynawskiej (art. 6, ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:
a) egzekwowanie przestrzegania zasad wynikających z zawartych między Dostawcami a Metodą Skandynawską umów oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom,
b) obsługa sugestii, próśb Dostawców, przekazywanych za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie, pisemnie, w oparciu o formularz kontaktowy lub komunikatory internetowe, gdy nie są one związane z wykonaniem zawartej pomiędzy Metodą Skandynawską a Dostawcami umowy,
c) dochodzenie roszczeń z tytułu realizowanej umowy,
d) prowadzenie analiz statystycznych,
e) przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych.

Dostawca, którego dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, ma prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w oparciu o art. 6, ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli Dostawca wniesie przedmiotowy sprzeciw, Metoda Skandynawska nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.2. Metoda Skandynawska jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych, tylko i wyłącznie w związku
z realizacją wyżej wymienionych celów biznesowych oraz prawnych, chyba że zachodzą podstawy do przetwarzania danych osobowych Dostawcy jako Gościa lub Klienta – w takim przypadku stosuje się odpowiednie, tj. odnoszące się do Gościa lub Klienta, postanowienia niniejszej polityki prywatności.
2.3. Metoda Skandynawska ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jej Dostawcach do niezbędnego minimum. Dane osobowe są przetwarzane przez Metodę Skandynawską tak długo jak jest to niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Część danych może być jednak przechowywana dłużej – do czasu przedawnienia praw
i roszczeń Dostawców lub do momentu, gdy obowiązek dłuższego przechowywania danych wynika z przepisów prawa. Szczegółowe zasady dotyczące przechowywania danych opisano w punkcie VI niniejszej Polityki prywatności.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” Z DNIA 17.03.2020R.

SERWISU WWW.METODASKANDYNAWSKA.PL

Niniejszy dokument dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.metodaskandynawska.pl (zwanej dalej „Serwisem”), której operatorem jest podmiot Katrin Beata Śliwińska Flaumenhaft Scandinavian Method Metoda Skandynawska (zwany dalej „Metodą Skandynawską”).

Uprawnienie Metody Skandynawskiej  do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Gościa, czyli osobę odwiedzającą Serwis. Przedmiotowa zgoda wyrażana jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej używanej do przeglądania stron Serwisu oraz korzystania z udostępnionych na nich usług. Gość ma możliwość skonfigurowania ustawień dotyczących plików „cookies” w dowolnym momencie i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Metodę Skandynawską.

Informacja o stosowaniu plików „cookies” jest wyświetlana po wejściu na stronę internetową www.metodaksndynawska.pl.

 1. Czym są pliki „cookies”:

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Gości Serwisu takich jak komputery, telefony komórkowe i tablety, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Gościa i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Gościa oraz własny unikatowy identyfikator.

 1. W jakim celu używane są pliki „cookies:

Pliki „cookies” są używane w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji i urządzenia Gościa,
 • optymalizacji korzystania ze strony internetowej,
 • umożliwienia zapisania wyborów Gościa dotyczących języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej, informacji o lokalizacji Gościa, czy rezygnacji z profilowanych reklam,
 • zabezpieczenia stron internetowych, by np. uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym,
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Gościa ze stron internetowych i tym samym umożliwiających ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji,
 • zapewnienia dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych.
 1. Jakie dokładnie pliki „cookies” są używane i jak można je usunąć:

Stosowane są „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.

 • „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu Gościa do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • „Cookies” stałe przechowywane są na urządzeniu Gościa przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookies” – Gość dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

„Cookies” stosowane przez partnerów Metody Skandynawskiej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (komputer, telefon komórkowy). Gość może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki internetowej, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie albo zdefiniować czas ich przechowywania. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej wskazano odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dot. plików „cookies”, w tym sposobów ich usuwania:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane w Serwisie, aż do zablokowania możliwości jego prawidłowego użytkowania. W przypadku usług udostępnianych w Serwisie przez Metodę Skandynawską akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z nich przez Gości.

Zdefiniowanie zasad stosowania plików „cookies” w przeglądarce internetowej może również wpłynąć na możliwości korzystania z innych serwisów, wykorzystujących pliki „cookies”. Gość powinien zwrócić szczególną uwagę, czy definiując parametry „cookies” w przeglądarce czyni to globalnie (dla wszystkich serwisów), czy wyłącznie dla Serwisu www.metodaskandynawska.pl.

 1. Pliki „cookies” a dane osobowe:

Co do zasady pliki „cookies” same w sobie nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” w połączeniu z innymi informacjami o Gościu stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Gościa. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 1. Informacje dodatkowe:

Metoda skandynawska zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki i informacje umożliwiające Gościom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych i serwisów. Metoda skandynawska nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę wykorzystywania plików „cookies” i nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że wskazano inaczej. Sugerowane jest, by przed korzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Goście zapoznali się z zasadami stosowania plików „cookies”, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

KONTAKT

Wyślij zapytanie korzystając z poniższego formularza.
Odpowiemy w możliwie krótkim czasie.

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczasz, że masz ukończone 16 lat. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora). Wskazując nam dane kontaktowe oraz wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego potwierdzasz, że zapoznałaś/eś się z naszą klauzulą informacyjną (dostępną tutaj) i akceptujesz jej zapisy i znasz swoje prawa.

Formy płatności

Na naszej stronie zapłacisz wygodnie jedną z dostępnych form płatności:

 • Przelewy online Przelewy24 – jedna z ulubionych i najczęściej wybieranych form płatności online
 • BLIK – szybka płatność jednorazowym kodem wygenerowanym w aplikacji mobilnej banku
 • PayPal – międzynarodowy, znany pośrednik płatności elektronicznych
 • GooglePay – płatność za pośrednictwem aplikacji na Androida,
 • ApplePay – płatność za pośrednictwem aplikacji na iOS
Umów się na
INDYWIDUALNY Kurs
lub Coaching

Proszę, wyślij zapytanie wypełniając poniższy formularz.

W razie pilnych pytań prosimy
o kontakt telefoniczny lub sms na:
690 009 896.

Wysyłając do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczasz, że masz ukończone 16 lat. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora). Wskazując nam dane kontaktowe oraz wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego potwierdzasz, że zapoznałaś/eś się z naszą klauzulą informacyjną (dostępną tutaj) i akceptujesz jej zapisy i znasz swoje prawa.

Po zakupie VOUCHERA na PREZENT w osobnym emailu zostanie przesłany link do pliku PDF z Voucherem i kodem ze zniżką 100% na Kurs.

Możesz wydrukować Voucher lub przesłać go do osoby obdarowanej.

Osoba obdarowana na stronie MetodaSkandynawska.pl wrzuca do koszyka Kurs Video Metody Skandynawskiej i następnie podaje Kod z Vouchera. W ten sposób cena kursu zmieni się na 0 zł.

Po wypełnieniu danych i sfinalizowaniu zakupu - zostanie utworzone konto Użytkownika Kursu.

Voucher można wykorzystać w ciągu 90 dni od daty zakupu.

NIE PRZEGAP PROMOCJI

Zapisz się na

NEWSLETTER

Raz na jakiś czas możesz otrzymać informacje o obniżkach lub nowych wpisach na blogu, które pomogą Ci uczyć się z filmów i seriali :)